Actievoorwaarden Castello Taste of Amsterdam

Actievoorwaarden ‘Win gratis kaarten voor de Taste of Amsterdam’
• Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de door Arla Foods B.V., gevestigd aan de Gildenstraat 30 te Nijkerk (hierna: ‘de Organisator’), georganiseerde tijdelijke promotionele actie ‘Win gratis kaarten voor de Taste of Amsterdam’ (hierna: ‘de Actie’).
• De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator bekendgemaakt worden via facebook.nl/castellonederland.
• Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
• Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de Actiewebsite of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
• De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator.
• Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de Actievoorwaarden.
• Deelname aan de Actie is kosteloos. Deelname aan de te winnen prijs: toegang tot de Taste of Amsterdam, is op basis van eigen vervoer.
• De Actie loopt van maandag 30-05-2016 tot en met woensdag 01-06-2016 (hierna: ‘de Actieperiode’).
• Het actiemechanisme werkt als volgt:
1. Laat in een reactie op de post ‘Wat is jouw favoriete genietmomentje met Castello?’ op facebook.nl/castellonederland weten wat jouw favoriete genietmoment is. Dit mag in tekst of in beeld (maximaal 1 x deelname per persoon).
2. De 5 winnaars (met de meest originele inzending) worden vóór 02-06-2016 bekend gemaakt.
3. Voorwaarde voor het ontvangen van de kaarten, is dat we op tijd het e-mailadres ontvangen van de winnaars.
4. Er worden 5x2 kaarten weggegeven. De winnaar ontvangt de digitale kaartjes per e-mail.

Deelname is uitgesloten voor degenen die niet woonachtig zijn in Nederland, medewerkers van Arla Foods B.V. en degenen die direct of indirect bij de organisatie van deze Actie betrokken zijn.
• Deelnemers onder de 18 jaar moeten eerst goedkeuring van hun ouder(s)/verzorger(s) vragen voordat ze aan de Actie mee kunnen doen.
• Arla Foods B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een prijs niet te verstrekken, in het bijzonder indien Arla Foods B.V. misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.
• De Taste of Amsterdam is van 2 tot en met 5 juni 2016. De te winnen toegangskaarten zijn geldig voor deze periode.
• Over de uitreiking van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
• Arla zal na bekendmaking van de winnaars op Facebook in een reactie op de Facebookpost de winnaars vragen om via een persoonlijk bericht het e-mailadres te sturen.
• Het is toegestaan dat de winnaar iemand anders aanwijst om deel te nemen aan de Taste of Amsterdam.
• Mocht een winnaar verhinderd zijn om op de mogelijke data het evenement te bezoeken, dan is dit voor eigen risico van de winnaar. Arla Foods B.V. kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
• Eventuele vragen kunnen gesteld worden aan Arla consumentenservice, bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur op tel.nr. 0800-2352752.
• De Organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
• Niets uit de inhoud van de Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers.