Standaard Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt aangeboden door Arla Foods amba

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@arla.nl of kunt u schrijven naar Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J., Denemarken.

U bent welkom om de website castello.nl (“de website”) te gebruiken op basis van de hieronder vermelde Gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

Door de website te betreden en te gebruiken wordt u geacht deze Gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Als u deze Gebruiksvoorwaarden of een deel hiervan niet accepteert, dient u de website niet te betreden of te gebruiken.

Arla Foods behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Als u deze website (of een van de andere websites van Arla Foods) blijft gebruiken na een dergelijke wijziging geeft u aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden vaak te controleren. Als u niet akkoord gaat met een verandering van de Gebruiksvoorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de websites van Arla Foods.

1. Nauwkeurigheid van de inhoud

Arla Foods stelt alles in het werk om te waarborgen dat de inhoud van de website nauwkeurig en actueel is, maar Arla Foods biedt geen garanties (noch uitdrukkelijk noch impliciet of op enige andere wijze) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die zich op de website bevindt.

Arla Foods behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, materiaal van de website te verwijderen.

Alle informatie die wordt verstrekt met betrekking tot het voedingsgehalte of de gezondheidsvoordelen van elk van de producten van Arla Foods of met betrekking tot andere medische zaken is algemeen van aard. Deze informatie dient niet als vervanging voor medisch advies, en is daarom niet bindend. Voor specifieke vragen dient u zich tot uw arts te wenden. Als u ervoor kiest om u op dergelijke informatie te verlaten, doet u dit geheel voor eigen risico en kan (in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving) Arla Foods niet verantwoordelijkheid worden gehouden voor eventuele gevolgen.

2. Intellectueel eigendom

U neemt er kennis van en stemt ermee in dat alle auteursrechten, merkenrechten en andere met de intellectuele eigendom verbonden rechten op de inhoud, software, HTML en andere codes op deze website te allen tijde bij Arla Foods en/of zijn licentiegevers blijven en door auteursrecht alsmede andere wetten en internationale verdragsbepalingen zijn beschermd.

Gebruikers mogen materiaal dat op de website wordt weergegeven niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, weergeven, opnieuw aanbieden, verveelvoudigen, publiceren, openbaar maken, onder licentie afstaan, commercieel exploiteren, gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, overdragen of verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arla Foods.

De website en de inhoud hiervan worden beschermd door het auteursrecht, databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, die alle in het bezit zijn van Arla Foods, tenzij anders vermeld. Zonder beperking van het bovenstaande is het uitdrukkelijk verboden om de hierboven opgesomde materialen voor publicatie, verveelvoudiging of verspreiding naar een andere server of locatie te kopiëren.

Alle handelsmerken die op de website te zien zijn, zijn ofwel door het symbool ® ofwel door het symbool TM geïdentificeerd. Alle handelsmerken die zich op de website bevinden zijn ofwel eigendom van Arla Foods, ofwel Arla Foods heeft van de eigenaar van het handelsmerk toestemming gekregen om het handelsmerk op de website te gebruiken.

Als u toestemming wenst te krijgen om gebruik te maken van een van de handelsmerken of ander materiaal, die van tijd tot tijd op de website afgebeeld kunnen worden, kunt u contact opnemen via info@arla.nl

3. Verbod op het commerciële gebruik van de inhoud van de website

Materiaal dat zich op deze website bevindt, mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van Arla Foods of zijn licentiegevers worden gebruikt.

Deze website heeft tot doel om informatie over de producten van Arla Foods te bieden, en de website is uitsluitend ontworpen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Gebruikers mogen deze website, of het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals (maar zonder beperking tot) reclame of het opzetten of ontwikkelen van andere activiteiten op enige andere website.

4. Links

Arla Foods kan op deze website links naar websites of bronnen opnemen, die door andere aanbieders beschikbaar worden gesteld. Deze links dienen voor het gemak van de gebruiker. Arla Foods is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites of bronnen, en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites of bronnen en distantieert zich daarom uitdrukkelijk van de inhoud hiervan. Bovendien is Arla Foods niet verantwoordelijk voor het mogelijke privacybeleid van de exploitanten van deze externe websites en kan ook geen enkele invloed hierop uitoefenen.

Wij raden u dringend aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de aanbieders van dergelijke websites grondig door te lezen, voordat u deze websites bezoekt of gebruikt.

Wanneer u een hyperlink naar deze websites of naar een door Arla Foods aangeboden website wilt creëren, neemt u dan a.u.b. contact op met info@arla.nl. In het algemeen verwelkomt Arla Foods links naar zijn websites. Niettemin stemt u erin toe dat Arla Foods kan eisen dat een link wordt verwijderd wanneer Arla Foods van mening is dat een aspect, de inhoud of een andere kwestie van de website die met de link is verbonden, verwerpelijk is voor Arla Foods.

5. Aansprakelijkheidsbeperking

Het internet is een onbetrouwbaar medium van aard. Derhalve accepteert u dat de informatie op deze website “in de staat waarin deze zich bevindt” en “zoals beschikbaar” wordt aangeboden.

Arla Foods neemt alle redelijke stappen om te waarborgen dat deze website te allen tijde correct functioneert, maar Arla Foods garandeert niet dat deze website onderbrekingsvrij, veilig of foutloos zal zijn, dat defecten verholpen zullen worden, of dat deze website of de server die deze website beschikbaar maakt, vrij zijn van softwarevirussen, programmafouten of andere defecten.

Terwijl Arla Foods de aansprakelijkheid voor door nalatigheid van Arla Foods veroorzaakte sterfgevallen of persoonlijke verwondingen niet uitsluit, accepteert u, door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, dat u Arla Foods niet aansprakelijk kunt stellen voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van het bezoeken van deze website of door gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is op de website. U dient uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen (waaronder het installeren van toereikende beveiligingmaatregelen tegen softwarevirussen en het maken van actuele kopieën van al uw gegevens) om uzelf te beschermen tegen verliezen of beschadigingen.

6. Privacy-beleid

Dit privacy-beleid is beschikbaar.

7. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld in overeenstemming met het Deense recht en door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden onderwerpt u zich onherroepelijk aan de niet-exclusieve rechtspraak van de Deense rechtbanken.

 

Privacyverklaring voor www.castellocheese.com/nl-nl/
Arla Foods B.V. (“Arla”) beschermt de privacy van uw persoonsgegevens. In deze verklaring wordt beschreven hoe Arla, als gegevensbeheerder, persoonsgegevens over u verzamelt en verwerkt in verband met het gebruik van onze website www.castellocheese.com/nl-nl/ 

 

Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe we uw persoonsgegevens verwerken, gebruiken en bekendmaken. Neem bij vragen over het door Arla verwerken van uw persoonsgegevens contact op met dataprivacy@arlafoods.com

 

Deze verklaring gaat in op de volgende onderwerpen: 

 

1.         categorieën persoonsgegevens en doeleinden;
2.         bekendmaking en overdracht van persoonsgegevens;
3.         bewaarperiode;
4.         uw rechten;
5.         contact;
6.         wijzigingen in deze privacyverklaring. 

 

1. Categorieën persoonsgegevens en doeleinden

 

1.1 We verzamelen en verwerken de onderstaande soorten persoonsgegevens over u:

 

 • Bezoekersgedrag op de website
 • Informatie bij deelname aan competities
 • Contactinformatie
 • Informatie over vragen of klachten ingevuld op het online contactformulier
 • Bankgegevens voor het vergoeden van producten waar een klacht over is of voor het betalen bij deelname aan cash back acties

 

1.2 We verwerken de persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden en op de vermelde rechtsgronden:

 

 • Deelname aan competities (GDPR art. 6(1)(b))
 • De mogelijkheid contact met u op te nemen als u het contactformulier invult op www.castellocheese.com/nl-nl/ (GDPR art. 6(1)(b))
 • Administratie van gebruikersprofiel (GDPR art. 6(1)(b)
 • Verzenden van nieuwsbrieven (GDPR art. 6(1)(a)) 

 

Wanneer we voor de bovenstaande doeleinden rechtstreeks via u persoonsgegevens verzamelen, verstrekt u de persoonsgegevens om mee te doen aan wedstrijden, contact met ons op te nemen of gebruik te maken van onze diensten. U bent niet verplicht ons de informatie te verstrekken. De gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens zijn dat u niet kunt deelnemen aan competities, geen contact met ons kan opnemen d.m.v. het online contactformulier of gebruik kunt maken van de andere diensten.

 

Als onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming (GDPR art 6 (1) (a)), kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Als u uw toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de verwerking. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies voor het verzamelen van technische informatie voor statistische doeleinden van niet-persoonlijke aard. Raadpleeg ons cookiebeleid hier.

 

 

 

2. Bekendmaking en overdracht van persoonsgegevens

 

2.1 Bekendmaking van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens zullen op de vermelde rechtsgronden worden bekendgemaakt aan en gedeeld met de onderstaande ontvangers:

 

 • Aanbieders en distributeurs van prijzen bij competities (GDPR art. 6(1)(b)
 • Belastingautoriteiten, wanneer hier naar gevraagd wordt (GDPR art. 6(1)(c) 

 

2.2 Beschikbaar stellen van persoonsgegevens aan gegevensverwerkers

 

Wij stellen persoonsgegevens beschikbaar aan onze zakelijke partners, waaronder IT-dienstverleners en marketingbureaus die namens ons persoonsgegevens opslaan en verwerken. Deze zakelijke partners en dienstverleners moeten de instructies van Arla met betrekking tot het opslaan en verwerken van persoonsgegevens opvolgen. 

 

3. Bewaarperiode

 

We slaan de persoonsgegevens op zo lang als nodig is voor de verwezenlijking van de bovenstaande doeleinden.

 

 • Gebruikersprofielen op www.castellocheese.com/nl-nl/ worden opgeslagen totdat de gebruiker verzoekt tot verwijdering
 • Contactinformatie en details bij vragen of klachten worden tot maximal 12 maanden bewaard nadat de vraag of klacht is opgelost
 • Competitiedata wordt maximaal 3 maanden nadat de prijs is uitgereikt en verzonden, bewaard
 • Financiële transactiedata wordt volgens boekhoudkundige regelgeving maximaal 8 jaar bewaard nadat de transactie is gedaan. 

 

4. Uw rechten

 

Behoudens wettelijke uitzonderingen heeft u recht op inzage in de persoonsgegevens over u die wij in ons bezit hebben en verwerken. 

 

Daarnaast heeft u het recht ons te verzoeken tot rectificatie van persoonsgegevens over u die mogelijk onjuist zijn en tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

U mag vragen persoonsgegevens te ontvangen die u ons in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm heeft verstrekt als onze verwerking van die persoonsgegevens berust op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons heeft gesloten (dataportabiliteit).

 

Op uw verzoek zullen we persoonsgegevens over u wissen, tenzij we een rechtsgrond hebben om de verwerking voort te zetten. 

 

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de daarvoor bevoegde instantie, Autoriteit Persoonsgegevens.

 

5. Contact

 

Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens of als u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen. U kunt contact opnemen met (dataprivacy@arlafoods.com). 

 

Adresgegevens:

 

Arla Foods B.V.

 

Gildenstraat 30 Nijkerk

 

Nederland

 

Date: 12.03.2018 

 

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen.

 

 Version 1, 08.05.2018