Standaard Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt aangeboden door Arla Foods amba

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@arla.nl of kunt u schrijven naar Arla Foods amba, Sønderhøj 14, DK-8260 Viby J., Denemarken.

U bent welkom om de website castello.nl (“de website”) te gebruiken op basis van de hieronder vermelde Gebruiksvoorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

Door de website te betreden en te gebruiken wordt u geacht deze Gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Als u deze Gebruiksvoorwaarden of een deel hiervan niet accepteert, dient u de website niet te betreden of te gebruiken.

Arla Foods behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Als u deze website (of een van de andere websites van Arla Foods) blijft gebruiken na een dergelijke wijziging geeft u aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden vaak te controleren. Als u niet akkoord gaat met een verandering van de Gebruiksvoorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de websites van Arla Foods.

1. Nauwkeurigheid van de inhoud

Arla Foods stelt alles in het werk om te waarborgen dat de inhoud van de website nauwkeurig en actueel is, maar Arla Foods biedt geen garanties (noch uitdrukkelijk noch impliciet of op enige andere wijze) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die zich op de website bevindt.

Arla Foods behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, materiaal van de website te verwijderen.

Alle informatie die wordt verstrekt met betrekking tot het voedingsgehalte of de gezondheidsvoordelen van elk van de producten van Arla Foods of met betrekking tot andere medische zaken is algemeen van aard. Deze informatie dient niet als vervanging voor medisch advies, en is daarom niet bindend. Voor specifieke vragen dient u zich tot uw arts te wenden. Als u ervoor kiest om u op dergelijke informatie te verlaten, doet u dit geheel voor eigen risico en kan (in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving) Arla Foods niet verantwoordelijkheid worden gehouden voor eventuele gevolgen.

2. Intellectueel eigendom

U neemt er kennis van en stemt ermee in dat alle auteursrechten, merkenrechten en andere met de intellectuele eigendom verbonden rechten op de inhoud, software, HTML en andere codes op deze website te allen tijde bij Arla Foods en/of zijn licentiegevers blijven en door auteursrecht alsmede andere wetten en internationale verdragsbepalingen zijn beschermd.

Gebruikers mogen materiaal dat op de website wordt weergegeven niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, weergeven, opnieuw aanbieden, verveelvoudigen, publiceren, openbaar maken, onder licentie afstaan, commercieel exploiteren, gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, overdragen of verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arla Foods.

De website en de inhoud hiervan worden beschermd door het auteursrecht, databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, die alle in het bezit zijn van Arla Foods, tenzij anders vermeld. Zonder beperking van het bovenstaande is het uitdrukkelijk verboden om de hierboven opgesomde materialen voor publicatie, verveelvoudiging of verspreiding naar een andere server of locatie te kopiëren.

Alle handelsmerken die op de website te zien zijn, zijn ofwel door het symbool ® ofwel door het symbool TM geïdentificeerd. Alle handelsmerken die zich op de website bevinden zijn ofwel eigendom van Arla Foods, ofwel Arla Foods heeft van de eigenaar van het handelsmerk toestemming gekregen om het handelsmerk op de website te gebruiken.

Als u toestemming wenst te krijgen om gebruik te maken van een van de handelsmerken of ander materiaal, die van tijd tot tijd op de website afgebeeld kunnen worden, kunt u contact opnemen via info@arla.nl

3. Verbod op het commerciële gebruik van de inhoud van de website

Materiaal dat zich op deze website bevindt, mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van Arla Foods of zijn licentiegevers worden gebruikt.

Deze website heeft tot doel om informatie over de producten van Arla Foods te bieden, en de website is uitsluitend ontworpen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Gebruikers mogen deze website, of het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals (maar zonder beperking tot) reclame of het opzetten of ontwikkelen van andere activiteiten op enige andere website.

4. Links

Arla Foods kan op deze website links naar websites of bronnen opnemen, die door andere aanbieders beschikbaar worden gesteld. Deze links dienen voor het gemak van de gebruiker. Arla Foods is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites of bronnen, en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites of bronnen en distantieert zich daarom uitdrukkelijk van de inhoud hiervan. Bovendien is Arla Foods niet verantwoordelijk voor het mogelijke privacybeleid van de exploitanten van deze externe websites en kan ook geen enkele invloed hierop uitoefenen.

Wij raden u dringend aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de aanbieders van dergelijke websites grondig door te lezen, voordat u deze websites bezoekt of gebruikt.

Wanneer u een hyperlink naar deze websites of naar een door Arla Foods aangeboden website wilt creëren, neemt u dan a.u.b. contact op met info@arla.nl. In het algemeen verwelkomt Arla Foods links naar zijn websites. Niettemin stemt u erin toe dat Arla Foods kan eisen dat een link wordt verwijderd wanneer Arla Foods van mening is dat een aspect, de inhoud of een andere kwestie van de website die met de link is verbonden, verwerpelijk is voor Arla Foods.

5. Aansprakelijkheidsbeperking

Het internet is een onbetrouwbaar medium van aard. Derhalve accepteert u dat de informatie op deze website “in de staat waarin deze zich bevindt” en “zoals beschikbaar” wordt aangeboden.

Arla Foods neemt alle redelijke stappen om te waarborgen dat deze website te allen tijde correct functioneert, maar Arla Foods garandeert niet dat deze website onderbrekingsvrij, veilig of foutloos zal zijn, dat defecten verholpen zullen worden, of dat deze website of de server die deze website beschikbaar maakt, vrij zijn van softwarevirussen, programmafouten of andere defecten.

Terwijl Arla Foods de aansprakelijkheid voor door nalatigheid van Arla Foods veroorzaakte sterfgevallen of persoonlijke verwondingen niet uitsluit, accepteert u, door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, dat u Arla Foods niet aansprakelijk kunt stellen voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van het bezoeken van deze website of door gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is op de website. U dient uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen (waaronder het installeren van toereikende beveiligingmaatregelen tegen softwarevirussen en het maken van actuele kopieën van al uw gegevens) om uzelf te beschermen tegen verliezen of beschadigingen.

6. Privacy-beleid

Dit privacy-beleid is beschikbaar.

7. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld in overeenstemming met het Deense recht en door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden onderwerpt u zich onherroepelijk aan de niet-exclusieve rechtspraak van de Deense rechtbanken.

 

 

Persoonlijke informatie

De enige informatie die we verzamelen is de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt wanneer u zich bij ons registreert of wanneer u met ons communiceert via onze website. We zullen te allen tijde, op uw verzoek, een overzicht van alle persoonlijke informatie die we over u hebben, aan u verstrekken.

Onze website slaat persoonlijke informatie niet automatisch op, maar registreert alleen het Internet-protocoladres van de gebruiker, dat automatisch wordt herkend door de webserver die dan webpagina’s aan uw computer overdraagt. Als u een verbinding heeft met het internet zult u een internet-protocoladres hebben dat er ongeveer zo kan uitzien: 197.188.58.9. Het kan zijn dat we cookies gebruiken voor het verzamelen van technische informatie voor statistische doeleinden van niet-persoonlijke aard, waardoor u echter niet geïdentificeerd kunt worden.
Deze informatie dient alleen voor de systeemadministratie, en om ons te helpen bezoekers op onze website te volgen zodat we onze website kunnen aanpassen aan de behoeften van onze gebruikers (bijvoorbeeld door uit te zoeken welke gedeelten van de website het populairst zijn voor herhalingsbezoeken).
Een cookie is een bericht dat door een webserver aan een webbrowser wordt gegeven, en die het aan een systeem van een website mogelijk maakt om gebruikers te herkennen. Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt om een computer van een gebruiker te identificeren om bezoekpatronen op de website te registreren. Onze cookies verzamelen geen informatie die personen identificeert.

OF:
De cookies die we gebruiken zijn “sessie-cookies”, wat betekent dat ze alleen bestaan gedurende de tijd waarin u onze website bezoekt. Als ze persoons-identificerende informatie verzamelen, is dit alleen tijdens de duur van uw bezoek.

Als u geen cookies wilt accepteren, zult u deze vaak kunnen uitschakelen door uw browser-instellingen te veranderen. Het “help”-gedeelte op de werkbalk op de meeste browsers zal u in dit opzicht verdere informatie geven.

Doelen waarvoor persoonlijke informatie gebruikt kan worden

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt zal alleen voor de volgende doelen worden gebruikt:

  • Om u informatie, producten of diensten aan te bieden zoals deze door u zijn aangevraagd;
  • Om u op de hoogte te brengen van producten en diensten van de Arla Foods Group waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn, of voor andere marketingdoeleinden;
  • Voor interne onderzoeken;
  • Om de inhoud van de website te verbeteren;
  • Om de inhoud en/of layout van de website af te stemmen op de wensen van elke individuele gebruiker;
  • Om gebruikers op de hoogte te brengen van updates van de website;
  • Om statistieken over onze gebruikers en hun voorkeuren te verzamelen en openbaar te maken. Deze statistieken zijn echter anoniem en identificeren geen individuele gebruikers. We kunnen van tijd tot tijd deze niet-identificerende statistische informatie aan derden beschikbaar stellen voor marketingdoeleinden.
  • Voor alle andere doelen die uiteen zijn gezet in de van toepassing zijnde voorwaarden op de website [bijvoorbeeld in promotievoorwaarden voor promoties en wedstrijden die u binnengaat via de website.

Kennisgeving

Behalve zoals vermeld in paragraaf 2 hierboven, zullen we geen van uw persoonlijke gegevens aan derden, anders dan leden van de Arla Foods Group, doorgeven, zonder uw toestemming, waarvan wordt aangenomen dat deze is gegeven in de hieronder gegeven gevallen, tenzij u anders heeft aangegeven.

Veranderingen in ons privacybeleid

Wanneer we besluiten om ons privacybeleid wijzigen zullen we de wijzigingen hier plaatsen. Als we echter belangrijke veranderingen aanbrengen in de wijze waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken zullen we uw toestemming vragen alvorens dit te doen.