castello-fullfavorites iconBasket Copyicon-checkmarkicon-facebookicon-globeInstagramicon-pinterestCastello sustainability-08 Copy 7icon-youtubeservings icon mediumtimerTime icon big
Spicy Tapas Sticks

Spicy Tapas Sticks

ingredients

preparation

Preparation:

1. Cut the Castello® Creamy Havarti Cheese into cubes and the Fuet sausage in slices.

2. Add a slice of Fuet to a piece of Castello® Creamy Havarti Cheese. Top with Piri-Piri pepper and a stick.